Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Rituali - eko pisarna


Vibacom kot partner sodeluje v projektu RITUALI - eko pisarna, ki ga vodi nevladna organizacija Umanotera. Rituali podjetjem in drugim organizacijam s pisarniško dejavnostjo nudijo podporo pri prizadevanjih za zmanjšanje njihovega vpliva na okolje - izobražujejo, svetujejo, olajšajo dostop do okolju prijaznejših izdelkov in storitev ter omogočajo izmenjavo izkušenj in podelitev certifikata.

Vibacom je z Umanotero sodeloval tako v pilotni fazi projekta, v kateri so izvedli svetovanje za okolju manj škodljivo delovanje v Vibacomu. V tem okviru so tudi pripravljeni prvi izračuni CO2 odtisov podjetij in akcijski načrti za njihovo zmanjševanje.

Hkrati Vibacom kot partner sodeluje tudi v svetovanju podjetjem za uvajanje stopenj Ritualov v podjetja. Namen je namreč začeti postopoma, najprej z majhnimi ukrepi in nato prehajati k večjim posegom. Rituali tako v podjetja lahko vstopajo na operativnem (mesečni načrt in dnevne aktivnosti), taktičnem (letni načrt), strateškem (tri- do petletna strategija) in vizionarskem nivoju (dolgoročni cilji). Skladno s tem bodo podjetja in organizacije, ki bodo v svoje delovanje uspešno uvedle Rituale in s tem prizadevanja za eko pisarno, lahko prejela certifikat. Glede na stopnjo sprejetih ukrepov so predvidene tri stopnje certifikata: Eko praktik, Eko strateg in Eko vizionar. Do jeseni 2008 poteka razvoj in testiranje teh certifikatov, ob koncu leta pa bodo prva podjetja lahko vstopila v sistem certificiranja.

Iz pilotne faze projekta je izšel tudi Vibacomov dokument z zavezo, ki je predstavljen v nadaljevanju:

Okoljska politika podjetja Vibacom, d.o.o.

V skladu s postavljeno vizijo podjetja, "Ozaveščeno podjetje", si Vibacom prizadeva osveščati sebe in svoje stranke v smeri trajnostnega razvoja, kar vključuje tudi skrb za okolje. Stremimo k lastnem zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje, pa tudi osveščanju naših strank, partnerjev in podizvajalcev o okoljski problematiki.

Z okoljsko politiko si prizadevamo vzpostaviti sistematičen pristop k varovanju okolja, v katerem delujemo tako poslovno kot tudi zasebno, ki bo pripomogel k postavitvi jasnih ciljev in kriterijev merjenja njihove realizacije.

Dolgoročni cilji:
 • selitev v nove prostore, v katerih bomo uporabljali vsaj 30% lastnih obnovljivih virov (sončne celice za porabo električne energije in/ali koriščenje geotermalne energije za ogrevanje in hlajenje prostorov)
 • zmanjšanje fosilnih goriv in s tem emisije toplogrednih plinov za 10% v naslednjih 2 letih (nakup manj potratnih avtomobilov, pogostejša uporaba javnega prevoza, delo na domu)


Kratkoročni cilji:
 • maksimalna temperatura v pisarnah v zimskem času 22°C
 • prostori se ne ogrevajo izven delovnega časa ter med vikendi
 • nabava električnih naprav najboljšega energijskega razreda
 • nabava prenosnih računalnikov
 • izvedba meritve dejanske porabe energije pri računalnikih
 • nočno ugašanje serverjev
 • uporaba samodejnega izklapljanja zaslonov računalnikov v času neaktivnosti
 • plačevanje nadomestil (Carbon Offset) pri organizaciji Climate Care, ki vlaga v projekte pogozdovanja, učinkovite rabe energije in obnovljive vire v deželah v razvoju za količino emisij, ki jih povzročajo letalski prevozi
 • 1x tedensko (oz. po potrebi) delo na domu s strani zaposlenih, ki živijo izven Ljubljane vsaj
 • 95% nabava recikliranega papirja
 • polnjenje kartuš za tiskalnike in flumastre
 • uporaba ekoloških čistilnih sredstev
 • uporaba recikliranega WC papirja


Strategije:
 • uporaba javnih transportnih sredstev za prevoz na delo za zaposlene, ki živijo izven Ljubljane (vlak) takrat, ko je to mogoče
 • bolj optimalno planiranje letalskih prevozov v tujino
 • bolj optimalno in bolj sistematično planiranje nabave pisarniškega materiala, s katerim je moč zmanjšati škodljive vplive transporta
 • stalna izmenjava informacij o okoljski problematiki in s tem povečanje osveščenosti zaposlenih in partnerjev (filmi, spletne informacije, časopisni članki,…)
 • nadaljevanje ločevanja odpadkov
 • nabava izdelkov z minimalno količino embalaže (uporaba vrečk za večkratno uporabo)
 • odlaganje naprav (računalniki, monitorji, telefoni,…) na deponije, kjer poskrbijo za njihovo recikliranje
 • dvostransko tiskanje dokumentov ter tiskanje več strani dokumenta na 1 list)
 • promocija dejavnosti organizacij, ki delujejo v smeri varovanja okolja pri naših strankah in partnerjih


Okoljsko komuniciranje
Verjamemo, da je zavedanje o okoljski problematiki pri zaposlenih v podjetju že na dokaj visoki ravni. Zavedamo pa se tudi, da lahko, kljub temu, da dejavnost ni proizvodno naravnana, pozitivno vplivamo na okolje in da lahko s svojim zgledom pripomoremo k večji okoljski ozaveščenosti tudi v poslovnih stikih z različnimi deležniki.

Iz tega razloga je okoljska politika dostopna vsem zaposlenim in študentom v podjetju. Vsi smo tudi odgovorni za realizacijo zastavljenih ciljev in njihovo preverjanje ter nadgradnjo (ob koncu vsakega leta se opravi meritev doseganja ciljev ter postavi nove kratkoročne cilje in pa aktivnosti za njihovo realizacijo).

Obvezujemo se, da bomo o naših aktivnostih pri zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje komunicirali neposredno preko kratkih novic na spletni strani podjetja ter posredno, preko organizacije dogodkov (npr. InCo konferenca).

Ljubljana, maj 2008