Glavni meni
Poudarki
Iz fotogalerije
Dogodki
Facebook

Postanite prijatelj Vibacoma na Facebooku
Slovar pojmov
Bujna rast (Thrivability)

Pomeni naslednjo stopnjo trajnostnega razvoja (onkraj trajnostnega razvoja).

Cvetoč Planet (Thrivable Planet)

Planet, ki deluje na osnovi obilja in veselja.

Deležniki inovacijskega prostora

Akterji (posameznice/- ki, organizacije, organizirane skupine), ki s horizontalnim povezovanjem soustvarjajo pogoje in vsebine inovacijskega prostora (v organizaciji, lokalni skupnosti, regiji, državi). Aktualna definicija vključuje sledeče deležnike: podjetja, državo, inštitute, univerze, lokalne skupnosti, vzgojno-izobraževalne sisteme, umetnike in ustvarjalno industrijo, nevladne organizacije, medije).

Delovati kot skrbnik (curating)

Vzgajati, rediti (nurturing), gojiti potencialno inherentnost v živem sistemu.

Družbena inovacija

Družbene inovacije so odgovorne, trajnostne vsebine (produkti, storitve, vsebine), ki izhajajo iz notranjih vzgonov deležnikov in zadovoljujejo družbene potrebe v dobro kakovostnega življenja.

Grupumovanje

Davni izraz za skupno zdravo pametovanje ali, kot so to (okorno, moram reči) prevedli Angleži: collective intelligence / kolektivna inteligenca...

Ideja

Nekaj novega, novo videnje odnosov stvari, sistemov, ljudi, potreb, razmerij itd.

Inovacijsko komuniciranje (InCo)

Celovit proces prepoznavanja, razumevanja in spodbujanja inovativnosti s pomočjo njenega celovitega in sistematičnega komuniciranja.
InCo spodbuja vsakega od deležnikov k oblikovanju priporočil za učinkovito komuniciranje inovativnosti na svojem področju in sočasno k spodbujanju odprtega dialoga med njimi.

Inovacija

Izvedena nova ideja s tržno manifestacijo (ima stranke, ki jo opazijo, cenijo in plačajo); povečanje vrednosti ali odličnosti v novo ustvarjenih pogojih dela ali predmetih, ki ima tržno manifestacijo (ustvarjanje nove osnove).

Inovacijsko novinarstvo (InJo)

Eno izmed orodij inovacijskega komuniciranja je novinarstvo, ki poroča o inovacijah. InJo predstavlja nov način razumevanja vloge novinarstva v sodobni (inovativni) družbi in prepoznava medije ter novinarje kot aktivne soustvarjalce inovacijskega prostora.

Inovacijski prostor

Okolje, ki zagotavlja pogoje in podaja ustrezne pristope, orodja in metode za razvoj inovativnosti. Lahko je fizični ali virtualni prostor, kjer se srečujejo različni deležniki z namenom ustvarjanja nečesa novega z dodano vrednostjo.

Akterji, fizične ali virtualne lokacije, orodja, dogovori med akterji. Je okolje, kjer ljudje lahko celostno ustvarjajo in inovirajo.

Inovativni prostor

Okolje, v katerem je inovativnost že prepoznana kot vrednota, ki predstavlja ključen vzvod za ustvarjanje dodane vrednosti; že producira inovacije.

Prostor, ki je oblikovan na izviren, inovativen način in že v svoji strukturi, modelu, predstavlja nov pogled, novo razumevanje povezovanja deležnikov in vsebin fizičnega ali virtualnega prostora.

Inovativni in inovacijski prostori so dinamične strukture, ki se ves čas spreminjajo in prilagajajo izzivom in potrebam ljudi, organizacij, skupnosti. Prav zaradi visoke stopnje spreminjanja je komuniciranje, oziroma ustvarjalni dialog med akterji, tako ključen za dejansko izvedbo premika, spremembe razvoja, korak naprej.

Inovacijska infrastruktura

Sistem logično povezanih inovacijskih gradnikov, ki zagotavlja učinkovito upravljanje inovacijskega procesa, oblikovanje potrebnih vlog, virov in orodij v poslovnem okolju.

Inovacijska kultura

Stopnja zavesti o pomenu prispevanja, sodelovanja in soustvarjanja v podjetju. Razumevanje orodij, vsebin, akterjev in priložnosti za novo, drugačno, ki vodi v ustvarjanje dodane vrednosti na nivoju podjetja in v širši družbi, so pogoji (okolje in pravila igre) za razcvet posameznikov, skupin, struktur, ki vodijo v nova spoznanja in manifestacije v dobro posameznikov, organizacij in okolja kot celote.

Inovacijski ekosistem

Inovacijski ekosistem je sistem, v okviru katerega nastajajo inovacije. Sestavljajo ga vsi deležniki, orodja, procesi, modeli, viri, ki se povezujejo v okviru inovacijskega procesa in sodelujejo pri nastanku inovacije. (V.Bulc, 2006)

Inovacijski management

Način vodenja (poslovnega) sistema, v katerem management oz. vodstvo upravlja inovacijske procese in odnose za zagotavljanje ustreznega okolja in pravil igre za nastajanje inovacij.

Inovacijski proces

Proces od ideje do inovacije, koraki in aktivnosti, potrebni za razvoj inovacije.

Inovativni management

Način vodenja (poslovnega) sistema, v katerem je management oz. vodstvo nosilec vsebine (poslovne) inovacije.

Inovativni proces

Novo definiran proces (sosledje aktivnosti), ki vodi v večjo učinkovitost delovanja sistema, katerega del je.

Invencija

Izvedena nova ideja (prototip, pilotski projekt).

Izboljšava

Povečanje vrednosti ali odličnosti v kakovosti.

Netehnološka inovacija

Nematerialna inovacija, vezana na način delovanja ali povezovanja deležnikov oz. posameznih tehnoloških elementov, to so poslovni modeli, postopki, metodologije, storitve itd.

Odprto inoviranje

Odprto inoviranje je ena od oblik, pristopov za generiranje inovacij. Koncept odprtega inoviranja poudarja, da posamezno podjetje ni sposobno vedno samo zagotoviti vseh strokovnjakov s področja, zato za uspešno poslovanje ni nujno, da inovacija izvira iz podjetja samega, temveč je potrebno kar najbolje izkoristiti tako notranje kot tudi zunanje vire inovativnosti. Tako pri odprtem inoviranju podjetja, poleg svojih notranjih virov, pri razvoju novih tehnologij izkoriščajo tudi zunanja znanja in izkušnje. Odprto inoviranje je povezano z vzpostavitvijo vezi med inovativnimi podjetji in ostalimi organizacijami in posamezniki (npr. kupci, dobavitelji, univerzami, laboratoriji, itd.). (Chesbrough, 2003)

Sistematično mišljenje

Vsak postopen metodičen pristop, ki ga izvajamo v skladu s vnaprej določenim algoritmom ali zastavljenim načrtom.

Sistemično mišljenje

Nagnjenost ali naravna predispozicija, da razmišljamo v pojmih sistemičnih odnosov, ne da bi pri tem nujno posegali po sistemskih konceptih, sistemskih načelih ali sistemskih modelih. Primeri področij, ki vsebujejo ali razvijajo takšno mišljenje, so na primer permakultura, feministične študije, ekologija in Knjiga sprememb (Yi jing).

Sistemsko mišljenje

Ponotranjena manifestacija (v mišljenju posameznikov ali socialnih sistemov) sistemskih konceptov, sistemskih načel in sistemskih modelov.

Start-up
Štartniki

Tehnološka inovacija

Inovacija, ki temelji na uporabi novih tehnologij, materialov ali tehnoloških postopkov in predstavlja bistveno izboljšavo v porabi energije, funkcionalnosti, velikosti, obnašanja materialov itd.

Trajnostno inoviranje

Vzpostavitev novega odnosa z inovacijami, ki ne bodo povzročale problemov v prihodnosti, temveč delovale v smeri neprestanega izboljševanja nastalih ekonomskih, socialnih in okoljskih situacij.

DODATNE definicije, ki niso neposredno vezane na inovacijsko infrastrukturo, jo pa dopolnjujejo:

Akcijski načrt
Orodje ciljnega vodenja, ki daje neposreden in transparenten pregled nad projekti in aktivnostmi, ki se dogajajo znotraj organizacije; omogoča učinkovitejše vodenje (usklajevanje dela, nagrajevanje, prioritizacijo in koordinacijo).

Aktivnost
Krajša (kratkoročna) dejavnost/delovanje, ki ima nosilca in rok izvedbe (aktivnosti izhajajo tako iz strategij kot tudi iz projektov).

Cilj
Natančno definirana numerična vrednost (% ali številka ali datum), ki ga želimo doseči v planskem obdobju (kaj?).

Dogodek
Nekaj, kar se zgodi in sproži nadaljnjo aktivnost ali projekt.

Faze projekta
Časovno in finančno opredeljeni logični vsebinski sklopi, katerih uspešnost se preverja z vnaprej definiranimi kriteriji uspešnosti. Vsaka faza je podrobneje opredeljena z aktivnostmi, ki so del akcijskega načrta.

Osebna izkaznica projekta
Formular z vsemi obveznimi informacijami o projektu, ki so opredeljene v Pravilniku o projektnem vodenju in je nujen za vnos projekta v projektno bazo.

Program
Skupek sorodnih projektov, ki tvorijo logično celoto (npr. Kristalna palača).

Projekt
Sklop konkretnih aktivnosti z omejenim časom trajanja (kratkoročni ali dolgoročni) in jasno opredeljenimi viri za njegovo izvedbo (finančnimi, materialnimi, človeškimi). Projekt je vedno vezan na strategijo v planskem obdobju.

Strategija
Je pot, način dela, s pomočjo katere verjamemo, da bomo dosegli začrtani cilj v planskem obdobju (kako?).

Struktura
Ogrodje/skelet s konkretno definiranimi entitetami in lastnostmi.

Strukturni kapital
Intelektualni kapital, ki ostane podjetju, tudi ko zaposleni odidejo.

(V)PI
(Virtualno projektno stičišče) – struktura za razvoj in upravljanje strukturnega kapitala, prepoznavanje šibkih signalov v družbi in priložnosti ter uspešno transformacijo primernih v projekte.