Od inspiracije do inovacije
Knjige
Iskanje Vibacom
Povezave
I2 - model množičnega inoviranja
Množično inoviranje postaja eden ključnih orodij za vzpostavljanje trajnostnega razvoja. Izkušnje iz razvoja inovacijskih ekosistemov nas učijo, da samo okolja, katere deležniki se uravnoteženo skupaj razvijajo z nabojem progresivnih in naprednih sil, dosežejo trajnostni uspeh in osebno blaginjo.
Več.
7 VZVODOV
Vzvodi inovacijske infrastrukture

Družbeni okvir (absorpcijska sposobnost) je mera, ki pokaže, ali so posamezniki v določeni organizaciji oz ali je organizacija sama sposobna ne samo zaznati, temveč tudi izkoristiti informacije iz zunanjega okolja.

Inovacijski proces je zaporedje korakov, skozi katere gre inovacija od ideje doinovacije, ki je potrjena na trgu.

Strateške usmeritve so v organizacijah običajno zapisane temeljnem, krovnem dokumentu (poslovni načrt, občinski plan, itd.), v katerem je skozi poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje, strategije in projekte opredeljena (poslovna) prihodnost organizacije za določeno časovno obdobje.

Model deležnikov predstavlja vse akterje (posameznike, organizacije, organizirane skupine), ki s horizontalnim povezovanjem soustvarjajo pogoje in vsebine inovacijskega prostora (v organizaciji, lokalni skupnosti, regiji, državi).

Tehnološki preboji, kjer gre lahko ali za lastna vlaganja organizacij v raziskave in razvoj na področju novih tehnologij ali za prenos obstoječih dobrih tehnoloških praks v organizacijo.

Evolucijske lastnosti kažejo na stopnjo razvoja posamezne organizacije Le-ta
Opredeljuje absorpcijsko sposobnost sprememb, načine izvajanja inovacijskega procesa, primerna orodja in hitrost izvajanja procesa ter načine upravljanja in vodenja posameznih inovacijskih vsebin.

Inovacijsko komuniciranje poudarja celovit proces prepoznavanja, razumevanja in spodbujanja inovativnosti s pomočjo njenega celovitega in sistematičnega komuniciranja. Namen inovacijskega komuniciranja je, da spodbuja povezovanje deležnikov skozi odpiranje/prevajanje različnih »jezikovnih« govoric, krepi vlogo konstruktivnega dialoga, vzpostavlja komunikacijske mostove med disciplinami in tako vzpostavlja pogoje za aktivacijo inovacijskega prostora.