Od inspiracije do inovacije
Knjige
Iskanje Vibacom
Povezave
I2 - model množičnega inoviranja
Množično inoviranje postaja eden ključnih orodij za vzpostavljanje trajnostnega razvoja. Izkušnje iz razvoja inovacijskih ekosistemov nas učijo, da samo okolja, katere deležniki se uravnoteženo skupaj razvijajo z nabojem progresivnih in naprednih sil, dosežejo trajnostni uspeh in osebno blaginjo.
Več.
3 POSLOVNI UČINKI
Poslovni rezultati inovacijske infrastrukture

Dodana vrednost je novoustvarjena (povečana) vrednost proizvoda ali storitve.
Ugotovimo jo kot razliko med prodajno vrednostjo proizvodov in storitev in nabavno vrednostjo surovin, materialov in drugih inputov.

Trajnostni razvoj predstavlja soodvisnost in ne-izključenost gospodarskih, družbenih in
okoljskih ciljev, globalno odgovornost, medgeneracijsko pravičnost in vključevanje javnosti ter civilne družbe pri odločanju. Trajnostni razvoj je sestavljen iz treh enakovrednih in ne-izključujočih stebrov:
• socialni: doseči enakost med ljudmi glede zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb, dostopa do zdravstva, življenjskega okolja, hrane, čiste vode, itd.,
• okoljski: zaščititi okolje (omejene količine naravnih virov) in ga ohraniti za nadaljnje generacije,
• gospodarski: z dobičkom oziroma konstantno gospodarsko rastjo dosegati standard v smislu izboljševanja zdravstvene oskrbe, infrastrukture, izobrazbe, itd.

Veseli ljudje, kjer gre za izpolnitev vseh vidikov osebnostnega razvoja človeka (fizični, intelektualni, emocionalni in duhovni kapital).